Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
Behoudens schriftelijk andersluidend akkoord zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de contractuele relatie tussen partijen, met uitsluiting van alle andersluidende bedingen, zoals de algemene voorwaarden van de klant.

ARTIKEL 2: OFFERTES
De offertes worden opgesteld op basis van gegevens ons verleend door de klant. De klant draagt ons alle nuttige informatie en technische gegevens over nodig voor het opstellen van een correcte offerte. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. In geval foutieve of onvolledige informatie wordt meegedeeld door de klant, kan er door BVBA ‘T Etiket een nieuwe offerte worden opgemaakt.
Offertes worden opgemaakt zonder enige verplichting vanwege BVBA ‘T Etiket en geschieden onder voorbehoud van vergetelheid, vergissing, beschikbaarheid op de markt enz.

ARTIKEL 3: BESTELLING
Bestellingen zijn bindend voor de klant. In geval van opzegging van de bestelling door de klant, of indien de klant eender welke verbintenis niet naleeft, zal de schade van BVBA ‘T Etiket minimaal begroot worden op 25 %, onverminderd het recht van BVBA 'T Etiket om hogere schade te bewijzen.

ARTIKEL 4: UITVOERINGSTERMIJN
De meegedeelde uitvoeringstermijn is enkel en alleen ten titel van inlichting gegeven en is niet bindend
Overschrijding van de uitvoeringstermijn door BVBA ‘T Etiket ontslaat de klant niet van zijn verplichtingen alsnog af te nemen en doet geen recht op schadevergoeding in hoofde van de klant ontstaan.

ARTIKEL 5: LEVERINGSWIJZE
BVBA ‘T Etiket verwittigt de klant zodra de uit te voeren werkzaamheden zijn beëindigd.
De klant zal binnen de 7 kalenderdagen de goederen in ontvangst nemen. Indien dit niet geschiedt zal BVBA ‘T Etiket gerechtigd zijn een opslagvergoeding van 25 euro per dag aan te rekenen en zal de klant het risico van verlies en degradatie dragen.
De levering geschiedt door afgifte van de goederen in het magazijn van BVBA'T Etiket aan de klant of de door ham aangeduide vervoerder. De kosten van vervoer en verzending worden door de klant gedragen. Vanaf de levering gaat het risico over op de klant.

ARTIKEL 6: PRIJS
De prijzen vermeld in de offerte zijn steeds vrijblijvend, tenzij wordt aangegeven dat ze definitief zijn. De overeengekomen prijs is exclusief BTW en alle andere kosten (b.v. transport) die ten laste zijn van de klant. BVBA ‘T Etiket kan deze prijs aanpassen aan de evolutie van de grondstofprijzen. De eventuele prijsherziening zal geschieden in verhouding met deze wijziging.
De prijs voor de uit te voeren werkzaamheden kan eveneens gewijzigd worden ingeval van calculatiefout, b.v. wanneer de meegedeelde hoeveelheden of prijzen verkeerd zijn opgeteld of vermenigvuldigd. Telkens wanneer er een dergelijke materiële vergissing wordt vastgesteld door BVBA ‘T Etiket of de klant, hebben zij beiden het recht om de prijs te laten aanpassen door een correcte calculatie te maken.

ARTIKEL 7: BETALING
De facturen van BVBA ‘T Etiket zijn contant betaalbaar op de zetel van de vennootschap, of tenzij anders overeengekomen tussen beide partijen.
Indien de betaling niet op de vervaldag geschiedt, zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met verwijlintresten aan 2 % per begonnen maand dat het factuurbedrag niet betaald is en met een schadebeding van 15 % op het verschuldigde en niet betaalde bedrag, met een minimum van 75 euro.
Indien de klant bij BVBA ‘T Etiket nog openstaande rekeningen heeft van voorgaande opdrachten, heeft BVBA ‘T Etiket het recht haar prestaties op te schorten totdat de klant zijn openstaande rekeningen vereffend heeft.

ARTIKEL 8: ONTVANGST
De klant zal de goederen bij ontvangst keuren of laten keuren.
In elk geval worden de goederen geacht te zijn aanvaard bij afwezigheid van voorbehoud of klachten schriftelijk aan BVBA ‘T Etiket betekend binnen de 10 dagen na afhaling van de goederen.
Indien klachten worden geuit (binnen de 10 dagen na levering) heeft BVBA'T Etiket het recht om de nodige herstellingen uit te voeren. De klant zal hiertoe de goederen terug ter beschikking stellen van BVBA ‘T Etiket binnen de 8 dagen na het meedelen van de klacht. BVBA ‘T Etiket voert de herstelling of aanpassing uit binnen de 8 dagen.
Tenzij met schriftelijke toestemming van BVBA ‘T Etiket zal de klant niet het recht hebben de herstellingen te laten uitvoeren door een derde of de goederen door een derde te laten vervangen.
In geval er herstellingen of aanpassingen dienen te gebeuren, dan brengt de klant de goederen naar de maatschappelijke zetel tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken. BVBA ‘t Etiket kan echter nooit gehouden zijn een herstelling in het buitenland uit te voeren.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID
Wanneer de klant in gebreke blijft de juiste en volledige informatie aan BVBA ‘T Etiket mee te delen, zoals voorzien in artikel 2 van onderhave algemene voorwaarden, zal BVBA ‘T Etiket ontslagen worden van elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot enige schade die zou worden geleden naar aanleiding van de werkzaamheden van BVBA ‘T Etiket, zelfs wanneer de klant zou aantonen dat deze schade in rechtstreeks oorzakelijk verband staat met de door BVBA ‘T Etiket verrichte werkzaamheden.
De aansprakelijkheid van BVBA ‘T Etiket is in elk geval beperkt tot directe schade die het gevolg is van bedrog of zware fout in hoofde van BVBA ‘T Etiket, begaan in de uitvoering van haar verbintenissen. De aansprakelijkheid van BVBA ‘T Etiket wordt uitgesloten in gevallen van overmacht. De aansprakelijkheid van BVBA ‘T Etiket kan bovendien nooit verder gaan dan het bedrag dat nodig is om in de vervanging van door hen geleverde materialen of goederen te voorzien.
BVBA ‘T Etiket kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige indirecte schade.
Wanneer BVBA ‘T Etiket door een derde zou worden aangesproken in vergoeding van schade die in oorzakelijk verband staat met levering van goederen of materialen of de uitvoering van werken door BVBA ‘T Etiket voor rekening van de klant, zal de klant gehouden zijn BVBA ‘T Etiket te vrijwaren voor elke schadevergoeding die BVBA ‘T Etiket desgevallend aan deze derde dient te betalen. Indien BVBA ‘T Etiket door de klant wordt aangesproken in vrijwaring van enige schadevergoeding waarvoor hij door een derde wordt aangesproken, dan zal de vrijwaringsplicht van BVBA ‘T Etiket in elk geval niet verder kunnen gaan dan het bedrag ten belope waarvan zij rechtstreeks ten aanzien van de klant gehouden zou kunnen zijn.
Elke schadegeval moet binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan BVBA ‘T Etiket ter kennis worden gebracht.

ARTIKEL 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD
De goederen blijven eigendom van BVBA ‘T Etiket zolang door de klant de verschuldigde prijs niet volledig aan BVBA ‘T Etiket is voldaan, zelfs indien de goederen enkel bewerkt werden.

ARTIKEL 11: OPSCHORTENDE VOORWAARDE
Alle overeenkomsten worden afgesloten onder opschortende voorwaarde van het bekomen van de goedkeuring door BVBA ‘T Etiket van haar kredietverzekeraar.

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID
Overeenkomsten afgesloten met BVBA ‘T Etiket worden beheerst door het Belgisch recht.
De rechtbanken van het arrondissement Turnhout zijn bevoegd voor gebeurlijke geschillen.

Offerte aanvragen

Geïnteresseerd in een gratis offerte?

Offerte aanvragen

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes, super acties en voordeligste promoties!